Alere er nu abbott

Handelsbetingelser

Persondatapolitik

Læs mere om vores persondatapolitik  og vores indsamling af oplysninger her:

PersondatapolitikkenVersion 1.02 - Sidst opdateret d. 26.06.2019

Her finder du betingelserne for at købe produkter hos Alere A/S, CVR-nr. 24 20 46 50, Gartnerivej 44, 7500 Holstebro.

Der er to sæt betingelser:

1. Salgs- og leveringsbetingelser for Alere A/S. Gælder for erhvervskunder.
2. Salgs- og leveringsbetingelser for Alere A/S. Gælder for privatkunder.

1. Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Når man som erhvervsdrivende handler med en anden erhvervsdrivende, betegnes det som et handelskøb og købelovens regler for så vidt angår handelskøb finder anvendelse.


Aftaleindgåelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Alere A/S (herefter ”Alere”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (”herefter Kunden”), herunder aftaler om køb af varer på hjemmesiden, via telefonen, e-mail eller på anden vis. Handelsbetingelserne skal accepteres af Kunden for at kunne gennemføre en bestilling, og Alere anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale med Alere om køb af varer.

Er Kunden forbruger i købelovens forstand, sker købet på Aleres salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere, jf. 2. sæt betingelser nævnt nedenfor.

Software

'ID NOW' apparater kan indeholde eller være leveret med særlig open source software (Open Source Software). Kundens rettigheder til anvendelse af Open Source Software fremgår hér.

Priser

Den gældende pris for varen er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden Kunden accepterer.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) eksklusiv 25 % moms og eksklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger samt afgifter/gebyrer. De angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, Færøerne og Grønland.

Ændringer i valutakurser, afgifter og indkøbsomkostninger medfører, at Alere kan justere priserne, efter ordrebekræftelse er fremsendt.

Det endelige beløb, som Kunden faktureres, fremgår således ikke af ordrebekræftelsen, men først af den tilsendte faktura.

Forsendelsesomkostninger

Forsendelse sker omkostningsfrit for kunder med konto, medmindre der skal ske forsendelse til Færøerne og Grønland.
Betaling og ejendomsforbehold

Betaling for bestilte varer kan ske ved at indtaste betalingsoplysningerne opgivet nederst på fakturaen eller via månedlig betaling, såfremt Kunden har oprettet en konto hos Alere. Kunder, som er offentlige institutioner eller lignende, kan endvidere betale via EAN-nr. og kontaktperson oplyses ved bestilling.

Forfaldsdato er angivet på fakturaen.

Ved betaling via Nets Leverandørservice fremsendes månedsvis saldoopgørelse.

Ved forsinket betaling opkræver Alere morarente med 1,75 % af købesummen pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker.

Indtil der er sket fuld betaling med tillæg af påløbne omkostninger, vedbliver ejendomsretten til det leverede hos Alere, og Kunden må således ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, eller på anden måde bringe Aleres ejendomsret i fare. Kunden afholder alle eventuelle omkostninger, der måtte være forbundet i denne forbindelse.

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Alere berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Alere er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale samt andre aftaler, hvor aftalt levering skal ske, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse, helt eller delvist. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor varen allerede er overgivet til Kunden.  Hæver Alere en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Alere ret til skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Er Kunden ikke loginkunde, skal betaling for de bestilte varer ske online. Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men Alere hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne. Alere benytter et certificeret betalingssystem, som er godkendt af Nets. Al datakommunikation under købet foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se data, der udveksles. Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.


Levering og undersøgelsespligt

Bestilte varer leveres i Danmark, Færøerne og Grønland.

Er Kunden ikke loginkunde, leveres bestilte varer udelukkende i Danmark.

Alere ekspederer indgåede ordrer hurtigst muligt.

Dersom Alere ikke har modtaget speciel instruks fra Kunden, er Alere berettiget til at vælge leveringsform.  

Når varerne er afsendt fra vores lager, fremsendes efterfølgende e-mail til Kunden med faktura eller med ordrebekræftelse i det tilfælde, at Kunden ikke er loginkunde.

Levering sker ex works, og forsendelse sker derfor for Kundens risiko, uanset om forsendelse sker omkostningsfrit. Alere tegner kun forsikring for Kunden, når dette særskilt er skriftligt aftalt.  

Såfremt Kunden har særlige ønsker til emballering eller til leveringsformen, afholdes omkostningerne hertil af Kunden.

Kunden accepterer, at Alere har ret til at afhjælpe eventuelle forsinkelser. Såfremt forsinkelsen ikke er afhjulpet inden 30 dage, er Kunden berettiget til at hæve købet.

Kunden skal ved modtagelsen af varen foretage behørig undersøgelse af varen, som ordentlig forretningsbrug kræver, og i det tilfælde, at Kunden konstaterer mangler ved varen, skal Kunden straks give Alere meddelelse herom. Se nærmere herom i afsnittet om mangler og reklamation.


Leveringstid

Leveringstiden i Danmark er normalt 2–3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alere vil så vidt muligt give Kunden meddelelse om eventuelle ændringer i leveringstiden. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager uden for Aleres kontrol.

Leveringstider for en vare anført på www.alere.dk er alene vejledende.
Delleverancer vil kunne finde sted.

Ved hasteleverancer, som efter Kundens ønske skal gennemføres hurtigere end almindelig leveringstid, kan Alere fakturere ekspreslevering til den til enhver tid gældende takst, som oplyses Kunden ved afgivelse af bestilling.
Returret

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Alere, dog senest 14 dage efter Kundens modtagelse.

Køle - og frysevarer, sterile varer, ikke lagerførte varer og varer, der er specielt hjemtaget efter Kundens ordre, tages dog ikke retur.

Normalt vil Alere betinge sig, at returforsendelsen vedlægges fakturakopi, eller kopi af ordrebekræftelse, samt at varen er forsvarligt emballeret i uåbnet, ubeskadiget komplet originalemballage.

Alere refunderer købsprisen. Kundens eventuelle oprindelige forsendelsesomkostninger pålagt ordren ved købet refunderes ikke.

Ved returnering bedes, ud over fakturakopi eller ordrebekræftelse, vedlagt oplysninger om årsag til returnering.  
Ønskes returbeløbet udbetalt til bankkonto, sendes oplysninger om reg. - og kontonummer til Ardx.dk@abbott.com
Alternativt krediteres Kundens kundekonto.

Returfragten bestilles via kundeservice, men betales af kunden. Returfragt faktureres til den til enhver tid gældende takst, som oplyses Kunden ved aftale om returnering.


Varer til gennemsyn

Kunden kan efter forudgående aftale med Alere få tilsendt varer til gennemsyn i 14 dage.

Er varer, fremsendt til gennemsyn, ikke modtaget retur i original og intakt emballage senest 14 dage fra modtagelsen, faktureres Kunden fuldt ud, medmindre andet er aftalt.

Kundens afvisning af varen

Undlader Kunden at afhente eller modtage leverancen ved leveringen, er Alere berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for Kundens regning og risiko.

Undlader Kunden at afhente eller modtage leverancen inden for 30 dage efter, at leverancen er forsøgt leveret, er Alere berettiget til på bedst mulig vis at afsætte leverancen til anden side for Kundens regning. Kunden er herefter pligtig at betale forskellen mellem den med Kunden aftalte pris med tillæg af alle påløbne omkostninger i forbindelse med oplagring og den opnåede salgspris.Mangler og reklamation

Alere yder 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet, såfremt den vare, som Kunden har modtaget, er mangelfuld.

For varer med begrænset levetid, hvorved menes en levetid på under 12 måneder, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

For varer med angivet ”bedst før” eller ”sidste anvendelsesdato” er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode, når denne er mindre end 12 måneder efter leveringstidspunktet.

Alere garanterer ikke for, at købte produkter opfylder Kundens krav og behov, medmindre Alere særskilt har givet tilsagn herom på baggrund af de af Kunden oplyste krav til produkterne, og da kun når Kunden kan dokumentere, at de oplyste krav er korrekte og fyldestgørende for Aleres vurdering.

Uanset ovenstående skal reklamation over mangler fremsættes over for Alere straks efter, at manglen er eller burde være opdaget. Kunden kan under alle omstændigheder ikke påberåbe sig mangler, der ved en behørig undersøgelse, som beskrevet i afsnittet om levering, kunne eller burde være opdaget.

Reklamation kan fremsendes på e-mail: ardx.dk@abbott.com

Lider salgsgenstanden af en mangel, og er der reklameret rettidigt, vil Alere efter eget valg søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering inden for rimelig tid, hvis dette ikke påfører Alere uforholdsmæssige omkostninger.

Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et, i det væsentligste, tilsvarende produkt, kan Kunden forlange den betalte pris tilbagebetalt. Der kan ikke herudover kræves noget beløb betalt eller rejses noget krav mod Alere.

Alere afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med den fortrukne transportør eller på anden vis ifølge aftale med Alere.


Produktansvar

Alere har tegnet produktansvarsforsikring.


Begrænset hæftelse

Alere er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning og produktansvar ansvarlig overfor Kunden for den skade, som Alere og/eller leverancen påfører Kunden. Ansvaret er dog til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det af Kunden erlagte vederlag til Alere i henhold til nærværende handelsbetingelser indenfor de seneste seks måneder. Ansvaret kan dog ikke begrænses til mindre end 250.000 danske kroner pr. skadesbegivenhed.

Alere er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt for, at en vare er udsolgt eller udgået fra producenten, og derfor ikke kan leveres. I så fald er Alere berettiget til at annullere en indgået aftale helt eller delvist uden at skulle svare erstatning eller kompensation af nogen art til Kunden.

Alere forbeholder sig ligeledes retten til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden ulempe for Kunden.


Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra Alere, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Retten i Holstebro.2. Salgs- og leveringsbetingelser (Privat) for Alere A/S for forbrugere


Aftaleindgåelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Alere A/S (herefter ”Alere”) og en forbruger i købelovens forstand (herefter ”Kunden”) for køb af varer via www.alere.dk. Handelsbetingelserne skal accepteres af Kunden for at kunne gennemføre en bestilling, og Alere anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale med Alere om køb af varer.

Er Kunden ikke forbruger, men erhvervsdrivende, sker købet på Aleres salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsdrivende, jf. 1. sæt betingelser nævnt foroven.

Afgivelse af ordre

Når der er afgivet en ordre via www.alere.dk, vil der automatisk blive fremsendt en kvittering for de bestilte produkter. Bemærk, at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at Alere ikke er bundet af ordren på det tidspunkt. Endelig aftale mellem Kunden og Alere er først indgået, når Alere pr. email har bekræftet at være bundet af ordren (ordrebekræftelse).

Kunden er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, som Kunden indtaster som led i et køb, er korrekte, idet Alere ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv 25 % moms og eksklusiv forsendelsesomkostninger. De angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark.

Den samlede pris inklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger skal være betalt, inden Alere kan udsende/udlevere varen.

Opbevaring af indgåede aftaler

Alere opbevarer ikke indgåede aftaler på en sådan måde, at disse er tilgængelige for Kunden efterfølgende. Alere opfordrer derfor til, at den modtagne ordrebekræftelse gemmes.

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt for, at en vare er udsolgt eller udgået fra producenten, og derfor ikke kan leveres. I så fald er Alere berettiget til at annullere en indgået aftale helt eller delvist uden at skulle svare erstatning eller kompensation af nogen art til Kunden.

Alere forbeholder sig ligeledes retten til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden ulempe for Kunden.


Betaling

Betaling for bestilte varer skal ske online ved brug af et af de nedenfor nævnte betalingsmidler.

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men Alere hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne.

Alere benytter et certificeret betalingssystem, som er godkendt af Nets. Al datakommunikation under købet foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se data, der udveksles. Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.

Alere accepterer følgende betalingsmidler:
- Dankort og VISA/Dankort
- VISA
- VISA Elektron
- MasterCard
- American Express
- JCB

Levering

Bestilte varer leveres udelukkende i Danmark.

Alere ekspederer indgåede ordrer hurtigst muligt.

Dersom Alere ikke har modtaget speciel instruks fra Kunden, er Alere berettiget til at vælge leveringsform.
Når varerne er afsendt fra Aleres lager, fremsendes e-mail med ordrebekræftelse samt track & trace nummer. GLS benyttes til alle fremsendelser, medmindre andet særskilt aftales mellem Alere og Kunden.

Private pakker leveres til GLS Pakkeshop, dvs. en selvvalgt pakkeshop i nærheden af modtagerens adresse, hvor pakken kan afhentes inden for normal åbningstid. Kunden kan vælge levering til erhvervsadresse f.eks. egen arbejdsplads uden ekstra omkostninger.

Forsendelse sker for Kundens regning, og Aleres fragtgebyr er DKK 80 pr. forsendelse.
Leveringstid

Leveringstiden i Danmark er normalt 2–3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alere vil så vidt muligt give Kunden meddelelse om eventuelle ændringer i leveringstiden. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold for forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager uden for Aleres kontrol.

Leveringstider for en vare anført på www.alere.dk er alene vejledende.

Hvis Kundens ordre indeholder flere varer, vil den samlede ordre blive leveret samlet med udgangspunkt i den vare, som har længst leveringstid. Er leveringstiden væsentlig længere end 2-3 hverdage for den vare, som har længst leveringstid, afsendes varerne separat, uden at der pålægges Kunden ekstraomkostninger.Fortrydelsesret

Der ydes som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. De 14 dage regnes fra den dato, Kunden modtager varen, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som undtagelsesvist leveres enkeltvis.

Fortrydelsesretten gælder ikke for;

(1) varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
(2) varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, og
(3) forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Kunden gøres opmærksom på, at de fleste produkter på www.alere.dk er omfattet af tredje punkt ovenfor, hvorfor fortrydelsesretten ikke kan udnyttes, hvis forseglingen er brudt eller på anden vis beskadiget. Dette gælder også, selvom Kunden har forseglet varen på ny.

Hvis varen er omfattet af fortrydelsesretten, kan retten udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til Alere herom via almindelige brev eller e-mail inden for ovennævnte frist. Kunden kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

Kunden kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Kunden bedes sende meddelelsen om fortrydelse til følgende adresse:

Alere A/S
Gartnerivej 44
7500 Holstebro
E-mail: alere.dk@alere.com

Kunden bedes venligst vedlægge sin ordrebekræftelse og/eller sit ordrenummer til meddelelsen om fortrydelsen for at undgå fejl og forsinkelser.

Hvis Kunden sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal Kunden efterfølgende returnere varen til Alere på samme adresse som nævnt ovenfor. Returnering af varen skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter Kunden gav meddelelse om, at Kunden ville fortryde købet. Alere kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb.

Når varen sendes, skal den være pakket forsvarligt, og Kunden bedes venligst vedlægge en kopi af meddelelsen om fortrydelse, ordrebekræftelsen og/eller angive ordrenummeret på pakken.

Kunden er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Kunden skal selv bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre Alere har leveret varen til Kunden ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen var beskadiget eller defekt. Alere har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette blandt andet afhænger af varens vægt og valg af transportør mv. Det er dog sandsynligt, at returforsendelsen vil koste mindst det samme som det, Kunden selv har betalt via hjemmesiden for levering.

Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på, hæfter Kunden for forringelse af varens værdi. Alere anslår en eventuel værdiforringelse ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare. Tages en vare retur, hvor emballage ikke er intakt, hvor tilbehør mangler m.v., foretages fradrag i beløbet, der returneres til Kunden. Normalt vil fradraget være på 25 %, men det kan variere herfra.

For at modtage hele købsbeløbet retur må Kunden afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter Aleres modtagelse af Kundens meddelelse om fortrydelse. Alere forbeholder dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Alere har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil Kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Hvis Kunden ophæver købet i overensstemmelse med disse handelsbetingelser, refunderer Alere købsprisen sammen med de oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af Kundens eget valg af anden leveringsform end den billigste form for standardelvering) fratrukket eventuel værdiforringelse. Medmindre Kunden har givet instruks om andet, vil Alere foretage tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

Kundens krav om tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som Alere har betalt til indløser.

Alere modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Varen skal returneres fragtfrit og uden omkostninger for Alere.

Hvis Kunden ønsker mere information vedrørende Kundens 14-dages fortrydelsesret, kan Kunden besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold.Reklamation og klager

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Alere yder som udgangspunkt 24 måneders reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt varen, som Kunden har modtaget, er mangelfuld. Reklamation over mangler skal fremsættes over for Alere inden for rimelig tid efter, at fejlen/manglen er opdaget. Kunden skal give Alere besked herom på nedenstående e-mailadresse eller fysiske adresse.

Hvis Kunden reklamerer indenfor 2 måneder efter, at manglen af opdaget, vil reklamation altid være rettidig. Hvis Kunden reklamerer over en vare, skal Kunden skriftligt beskrive manglen/fejlen og vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Hvis Kundens reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan Kunden enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, og (rimelige) forsendelsesomkostninger refunderes til Kunden. Alere vil alene søge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, hvis dette ikke er umuligt. eller hvis dette ikke påfører Alere uforholdsmæssige omkostninger.

For varer med begrænset levetid, hvorved menes en levetid på under 24 måneder, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

For varer med angivet ”bedst før” eller ”sidste anvendelsesdato” er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode, når denne er kortere end 24 måneder efter leveringstidspunktet.

Hvis Kunden ønsker at udøve sin reklamationsret, eller hvis Kunden i øvrigt ønsker at klage over sit køb, kan Kunden skrive til følgende:

Alere A/S
Gartnerivej 44
7500 Holstebro

Reklamation eller øvrig klage kan også fremsendes på e-mail: alere.dk@alere.com

Alere modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og Kunden skal have en kvittering for afsendelse, så Alere kan tilbagebetale forsendelsesomkostningerne. Alere afholder omkostningerne ved returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med GLS eller på anden vis ifølge aftale med Alere.

Kunden kan også altid klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Find mere information via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.


Begrænset hæftelse

Alere er ikke ansvarlig for indirekte tab.


Lovvalg

Disse handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra Alere, er underlagt dansk ret.  


Standard fortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: Alere A/S, Gartnerivej 44, 7500 Holstebro, e-mailadresse: alere.dk@alere.com:

Jeg/vi (*) meddeleler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*):
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ________________

Dato _____________

(*) Det ikke relevante udstreges2018 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except ot identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comphly with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy.

Abbott Rapid Diagnostics - A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostcs